Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Tento reklamačný poriadok je v súlade s Občianskym zákonníkom a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len “tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zodpovednosti za chyby (ďalej len “reklamácie“). Záruka sa nevzťahuje na darčekové poukážky LUCID Style. Tento typ tovaru nie je možné vrátiť.

I. Reklamácia tovaru

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci. Kupujúci je povinný nárok zo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len “reklamácie”) bezodkladne uplatniť u Predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že bol prostredníctvom týchto obchodných podmienok oboznámený, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona SR č 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len “zákon o ochrane spotrebiteľa”).   Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim od Predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetových stránkach www.lucidstyle.sk.  Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady. Zásady a postup pri vybavovaní reklamácií vychádzajú z Občianskeho zákonníka SR č 40/1964 Zb., Zákona SR č 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri preberaní tovaru. Ak tovar vykazuje vady, má Kupujúci právo uplatniť reklamáciu u Predávajúceho, a to písomne poštou. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení. Kupujúci v reklamácii uvedie svoje identifikačné údaje, číslo objednávky, druh tovaru a rozsah vád tovaru, ako sa vady tovaru prejavujú, aký nárok zo zodpovednosti vád tovaru si zvolil, a doručí reklamáciu na adresu Predávajúceho. Reklamačný formulár je  súčasťou reklamačného poriadku.

Pre účel reklamácie Kupujúci môže použiť nasledovné kontakty:

E-mail: [email protected]   

Poštová adresa:

LUCID Style, s. r. o.

Reklamácie

Bajkalská 13

821 02 Bratislava – mestská časť Ružinov   

Slovenská republika    

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Predávajúci, alebo Predávajúcim určená osoba vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej Kupujúcim, a to vo forme e-mailovej správy alebo v písomnej forme.   Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka SR uplatňuje, je Predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

  1. Odovzdaním opraveného tovaru Kupujúcemu.
  2. Výmenou tovaru.
  3. Vrátením kúpnej ceny.
  4. Vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru.
  5. Odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

O výsledku reklamácie bude Kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania prostredníctvom e-mailovej správy, resp. poštou a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. poštou spolu s tovarom doklad o vybavení reklamácie.   

II. Odstúpenie od zmluvy, storno

V súlade s ustanovením §7 odst. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe (zaslaním na adresu predávajúceho: LUCID Style, s. r. o., Bajkalská 13, 821 02 Bratislava – mestská časť Ružinov, alebo prostredníctvom e-mailu zaslaním formulára na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia Kupujúceho nasledujúcim spôsobom: a) Predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo b) Predávajúci vadný tovar vymení, ak je daný tovar na sklade. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, alebo sa jedná o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, Predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia Kupujúceho nasledujúcim spôsobom: a) výmenou tovaru za rovnaký tovar, alebo b) Kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru, alebo c) výmenou tovaru za iný tovar s rovnakými technickými parametrami v prípade, že nie je možné vymeniť tovar za rovnaký tovar, alebo d) ak Kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpi, vybaví Predávajúci reklamáciu za vadný tovar a vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené Kupujúcim pri uplatnení reklamácie na adrese sídla spoločnosti. Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru a/alebo náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu tieto platby rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby. Pri odstúpení od zmluvy Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu tieto platby pred tým, ako mu je tovar doručený, alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.  

FORMULÁR NA REKLAMÁCIU/VÝMENU ALEBO VRÁTENIE TOVARU

Spoločnosti LUCID Style, s. r. o. (so sídlom Bajkalská 13, 821 02 Bratislava – mestská časť Ružinov, Tel.: 0903 500 555, E-mail: [email protected]) týmto oznamujem, že (vhodné zaškrtnite):

Tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu alebo vymeniť za inú veľkosť podľa aktuálne dostupných skladových zásob do 14 dní od prevzatia zásielky. Všetky vrátenia a výmeny vybavujeme v prípade, že tovar je vrátený nepoškodený, nenosený, s originálnym obalom.  Za tovar poškodený alebo stratený počas prepravy na reklamácie zodpovedá Kupujúci. Preto odporúčame tovar dôkladne zabaliť a uchovať si doklad o zásielke.

Adresa na vybavenie reklamácie/výmenu alebo vrátenie tovaru:

LUCID Style, s. r. o., – Reklamácie, Bajkalská 13, 821 02 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika