Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti LUCID Style Academy s.r.o., so sídlom Bajkalská 13, 821 02 Bratislava, IČO: 52 789 811, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 144494/B sa vzťahujú na všetky právne vzťahy, do ktorých spoločnosť LUCID Style Academy s.r.o. vstupuje pri výkone svojej podnikateľskej činnosti.

VOP sú vypracované v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a spravujú sa najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb“), zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“).

 1. Definícia základných pojmov

  1. Akceptácia je odsúhlasenie Objednávky Spoločnosťou.
  2. Cenník je dokument vydaný Spoločnosťou obsahujúci ceny Služieb a Produktov poskytovaných Spoločnosťou pri výkone jej podnikateľskej činnosti, ktorý je dostupný na internetovej stránke Spoločnosti lucidstyle.sk.
  3. Know how je súbor teoretických poznatkov a praktických skúseností Spoločnosti, ktoré táto získala a používa pri výkone svojej podnikateľskej činnosti a ktoré nie sú bežne známe a verejne dostupné.
  4. Objednávateľ je fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá si u Spoločnosti objedná poskytnutie Služby a/alebo Produktu, pre účely Podmienok používania lucidstyle.sk je táto osoba označovaná aj ako Používateľ.
  5. Objednávka je žiadosť, vrátane elektronickej žiadosti, Záujemcu o poskytnutie Služby a/alebo Produktu zo strany Spoločnosti, obsahujúca špecifikáciu požadovanej Služby a/alebo Produktu, presné označenie Záujemcu, a to minimálne v rozsahu obchodné meno, sídlo a IČO pri právnických osobách a meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia pri fyzických osobách, obchodné meno, miesto podnikania a IČO pri fyzických osobách podnikateľoch.
  6. Produkt/y je/sú všetky produkty ponúkané pod značkou spoločnosti LUCID Style Academy s.r.o.
  7. Služba je výsledok tvorivej činnosti Spoločnosti poskytovaný najmä v materiálnej podobe, prípadne vo forme elektronickej vizualizácie, uskutočnený na základe Objednávky a/alebo Zmluvy podľa požiadaviek Záujemcu a/alebo Objednávateľa. Cieľom Služby je poskytovať najmä estetické a poradenské služby v oblasti krásy, vizáže, líčenia a účesov, konkrétne klasické líčenie a svadobné líčenie, permanentný make-up, vrátane osobného poradenstva, ako aj usporadúvania kurzov a školení.
  8. Spoločnosť je obchodná spoločnosť LUCID Style Academy s.r.o., so sídlom Bajkalská 13, 821 02 Bratislava, IČO: 52 789 811, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 144494/B .
  9. Systém je internetový portál, webová alebo mobilná aplikácia s názvom lucidstyle.sk, ktorej podmienky používania upravujú Podmienky používania lucidstyle.sk.
  10. Záujemca je fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá má záujem o poskytnutie Služby a/alebo Produktu zo strany Spoločnosti, pre účely Podmienok používania lucidstyle.sk je táto osoba označovaná aj ako Používateľ.
  11. Zmluva je záväzkový právny vzťah, na základe ktorého Spoločnosť poskytuje Službu a/alebo Produkt Objednávateľovi za dohodnutých podmienok, ktorý vzniká momentom Akceptácie Objednávky zo strany Spoločnosti, pričom sa nevyžaduje jeho písomná forma, pokiaľ nie je stanovené inak. Zmluvou sa pre účely týchto VOP rozumie aj zmluva uzavretá na diaľku alebo zmluva uzavretá mimo sídla, resp. prevádzkových priestorov Spoločnosti, rovnako aj zmluva o kúpe Služby a/alebo Produktu uzavretá prostredníctvom lucidstyle.sk v súlade s Podmienkami používania lucidstyle.sk.
 2. Úvodné ustanovenia

  1. VOP upravujú práva a povinnosti medzi Spoločnosťou a Záujemcom a/alebo Objednávateľom pri poskytovaní Služieb a/alebo Produktov, pokiaľ nie je medzi nimi dohodnuté niečo iné v písomne uzatvorenej Zmluve.
  2. V prípade, ak nastane rozpor medzi VOP a písomne uzatvorenou Zmluvou medzi Spoločnosťou a Objednávateľom, majú prednosť ustanovenia písomne uzatvorenej Zmluvy.
  3. Spoločnosť je kedykoľvek oprávnená upraviť, zmeniť a doplniť obsah týchto VOP bez predchádzajúceho súhlasu Záujemcu a/alebo Objednávateľa. Takto upravené alebo zmenené alebo doplnené VOP je Spoločnosť povinná bezodkladne zverejniť na internetovej stránke Spoločnosti. V prípade písomne uzatvorenej Zmluvy je Spoločnosť povinná zaslať Objednávateľovi upravené alebo zmenené alebo doplnené VOP, pričom Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy do 15 pracovných dní odo dňa doručenia upravených alebo zmenených alebo doplnených VOP, ak s nimi nebude súhlasiť. Odstúpením od Zmluvy nezanikajú povinnosti Objednávateľa, ktoré mu vznikli pred doručením upravených alebo zmenených alebo doplnených VOP.
 3. Akceptácia Objednávky (tzv. predzmluvné podmienky)

  1. Do momentu Akceptácie Objednávky nevzniká Objednávateľovi akýkoľvek nárok na plnenie voči Spoločnosti.
  2. Nárok plnenia Spoločnosti voči Objednávateľovi však vzniká len v prípade, ak Spoločnosť akceptovala Objednávku Záujemcu a/alebo Objednávateľa a Záujemca a/alebo Objednávateľ zaplatil Spoločnosti zálohu v súlade s článkom 6 bodom 6.5 a nasledujúcich týchto VOP.
  3. Lehoty uvedené v Objednávke začínajú plynúť dňom nasledujúcim po Akceptácii Objednávky, pokiaľ nie je stanovené v týchto VOP inak.
  4. V prípade ak, Záujemca požaduje pred zaslaním Objednávky predbežný návrh Služby, prípadne Produktu od Spoločnosti, je povinný túto požiadavku potvrdiť Spoločnosti písomne, a to minimálne prostredníctvom mailu. V písomnej žiadosti o vypracovanie predbežného návrhu Služby, prípadne Produktu, je Záujemca povinný uviesť, že sa oboznámil s VOP Spoločnosti, Podmienkami používania lucidstyle.sk a v plnom rozsahu ich akceptuje.
  5. Spoločnosť má nárok na úhradu nákladov spojených s vypracovaním predbežného návrhu Služby, prípadne Produktu, pre Záujemcu podľa bodu 3.3 tohto článku podľa aktuálneho Cenníka Spoločnosti, pokiaľ si Záujemca Službu, prípadne Produkt, u Spoločnosti neobjedná.
  6. Objednávateľ zaslaním Objednávky udeľuje Spoločnosti súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a za účelom uzatvorenia Zmluvy a riadneho poskytnutia Služby, prípadne Produktu.
 4. Práva a povinnosti Objednávateľa

  1. Objednávateľ je povinný v Objednávke presne špecifikovať Službu a/alebo Produkt, ktorý od Spoločnosti požaduje s odkazom na Cenník Spoločnosti, čím zároveň akceptuje cenu Služby a/alebo Produktu.
  2. V prípade, ak Objednávateľ od Spoločnosti požaduje Službu a/alebo Produkt, ktorý tento bežne neposkytuje, je Objednávateľ povinný v Objednávke presne špecifikovať obsah požadovanej Služby a/alebo Produktu. Na základe Objednávky následne Spoločnosť vypracuje cenovú ponuku Služby a/alebo Produktu, ktorú zašle na odsúhlasenie Objednávateľovi. V tomto prípade vzniká Zmluva medzi Spoločnosťou a Objednávateľom doručením odsúhlasenia cenovej ponuky Služby a/alebo Produktu zo strany Objednávateľa Spoločnosti, pričom týmto nie je dotknutá platnosť článku 3 bodu 3.3 týchto VOP.
  3. Objednávateľ je povinný poskytnúť Spoločnosti pri realizácií Služby a/alebo Produktu súčinnosť nevyhnutnú k riadnej realizácii Služby a/alebo Produktu, najmä doplnením špecifikácie Služby a/alebo Produktu, pokiaľ bude k tomu Spoločnosťou vyzvaný.
  4. Lehota na poskytnutie Služby a/alebo Produktu sa predlžuje o dobu, počas ktorej Spoločnosť nemohla na Službe a/alebo Produkte pracovať pre neposkytnutie súčinnosti zo strany Objednávateľa podľa bodu 4.3 tohto článku.
  5. Spoločnosť má nárok na úhradu všetkých nákladov, ktoré mu vzniknú z dôvodu včasného neposkytnutia súčinnosti zo strany Objednávateľa podľa bodu 4.3 tohto článku.
  6. Špecifikácie Služby a/alebo Produktu, ktoré Objednávateľ požaduje zapracovať do Služby a/alebo Produktu podľa bodov 4.1 až 4.3 tohto článku je Objednávateľ povinný poskytnúť Spoločnosti v elektronickej podobe, a to najmä e-mailom, prostredníctvom aplikácie Whatsup alebo internetovej stránky lucidstyle.sk.
  7. Objednávateľ má nárok na poskytnutie Služby a/alebo Produktu za dohodnutých podmienok.
  8. Poskytnutím Služby a/alebo Produktu vzniká Objednávateľovi právo na užívanie Služby a/alebo Produktu sprístupnenej a/alebo vykonanej za týmto účelom zo strany Spoločnosti. Objednávateľ nemá nárok na sprístupnenie alebo na oboznámenie sa s Know how Spoločnosti.
 5. Práva a povinnosti Spoločnosti

  1. Spoločnosť je oprávnená tie isté Služby a/alebo Produkty poskytovať viacerým Objednávateľom, pokiaľ nie je v Zmluve dohodnuté inak.
  2. Spoločnosť je oprávnená kontrolovať či zo strany Objednávateľa nedochádza k činnostiam vedúcim k porušeniu Know how Spoločnosti, a to i po prevzatí Služby a/alebo Produktu. V prípade, ak Spoločnosť zistí, že Objednávateľ vykonáva činnosti podľa predchádzajúcej vety, je oprávnený pozastaviť poskytovanie Služby a/alebo Produktu, čím nie je dotknutý jeho nárok na odmenu.
  3. Spoločnosť je povinná poskytovať Službu a/alebo Produkt samostatne a s odbornou starostlivosťou.
  4. Spoločnosť je povinná pri poskytovaní Služby a/alebo Produktu rešpektovať pokyny Objednávateľa, pokiaľ tieto nepovažuje pri využití odbornej starostlivosti za nevhodné. V prípade nevhodných pokynov zo strany Objednávateľa, je Spoločnosť povinná upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť jeho pokynov. Pokiaľ Objednávateľ trvá na svojich pokynoch i po upozornení zo strany Spoločnosti, nezodpovedá Spoločnosť za správnosť, estetickú stránku, funkčnosť a výsledný efekt poskytnutej Služby a/alebo Produktu.
  5. V prípade zrušenia Objednávky Služby a/alebo Produktu zo strany Objednávateľa, môže Spoločnosť žiadať od Objednávateľa úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou Objednávky až do momentu jej zrušenia.
 6. Platobné podmienky

  1. Spoločnosť má nárok na odmenu za riadne a včas vykonanú Službu a/alebo za Produkt podľa aktuálneho Cenníka.
  2. Platobné transakcie medzi Záujemcom alebo Objednávateľom a Spoločnosťou sú zabezpečované prostredníctvom Systému vopred na účet Spoločnosti.
  3. V prípade, ak Objednávateľ počas poskytovania Služby a/alebo Produktu požaduje od Spoločnosti zmenu alebo doplnenie Služby a/alebo Produktu, vzniká Spoločnosti nárok na zvýšenie odmeny za dodatočne požadované úpravy Služby a/alebo Produktu v rozsahu skutočne odpracovaných hodín alebo reálne vynaložených nákladov alebo tarifnej odmeny podľa aktuálneho Cenníka.
  4. 6.5 Spoločnosť má nárok na zloženie zálohy pred realizáciou Služby a/alebo Produktu, a to momentom akceptácie Objednávky Spoločnosťou, vo výške 50 % z odmeny podľa aktuálneho Cenníka na základe zálohovej faktúry, ktorú Spoločnosť zašle Objednávateľovi spoločne s Akceptáciou. V prípade, ak sa jedná o Službu a/alebo Produkt podľa článku 4 bodu 4.2 týchto VOP predstavuje záloha sumu vo výške 50 % z ceny uvedenej v cenovej ponuke. Takto zloženú zálohu je možné vrátiť Záujemcovi alebo Objednávateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa akceptácie Objednávky Spoločnosťou. V prípade, ak Záujemca alebo Objednávateľ zruší dohodnutý termín realizácie Služby a/alebo Produktu neskôr ako do 3 dní odo dňa akceptácie Objednávky Spoločnosťou, záloha je nevratná s výnimkou prípadu, že k zrušeniu dohodnutého termínu realizácie Služby a/alebo Produktu došlo z nasledovných dôvodov:
   1. akútny zdravotný stav s následkom okamžitej hospitalizácie alebo smrti,
   2. zložitá rodinná situácia, ako napríklad zhoršenie stavu člena rodiny, úmrtie v rodine.
  5. Odmena a záloha sa považujú za uhradené momentom pripísania platby na účet Spoločnosti.
  6. Pokiaľ Spoločnosť vyžaduje od Objednávateľa zloženie zálohy podľa bodu 6.5 tohto článku, začína lehota na poskytnutie Služby a/alebo Produktu plynúť dňom nasledujúcim po uhradení zálohy alebo v dohodnutom objednanom termíne.
  7. V prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou odmeny, má Spoločnosť nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z odmeny za každý aj začatý deň omeškania, a to až do úplnej úhrady odmeny. Uhradením zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nie je dotknutý nárok Spoločnosti na náhradu škody v plnom rozsahu spočívajúci najmä v dodatočných nákladoch zo strany Objednávateľa.
  8. V prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou odmeny pri Službe a/alebo Produkte, ktorá má opakujúci sa alebo trvalý charakter, je Spoločnosť oprávnená prerušiť poskytovanie Služby a/alebo Produktu. Prerušenie poskytovania Služby a/alebo Produktu Spoločnosťou podľa predchádzajúcej vety, nie je dotknutá povinnosť Objednávateľa dodržiavať tieto VOP, najmä hradiť Spoločnosti odmenu.
 7. Prevzatie Služby a/alebo Produktu a prechod vlastníckeho práv

  1. Vlastníkom Služby a/alebo Produktu je Objednávateľ, ktorý znáša nebezpečenstvo vzniku škody na prevzatej Službe a/alebo Produkte. Vlastníctvo k Službe a/alebo Produkte spoločne s nebezpečenstvom vzniku škody prechádza na Objednávateľa prevzatím Služby a/alebo Produktu.
  2. V prípade Služby a/alebo Produktu, ktorá má opakovací alebo trváci charakter prechádza vlastníctvo k Službe a/alebo Produktu a nebezpečenstvo vzniku škody na Službe a/alebo Produkte na Objednávateľa momentom prvotného prevzatia Služby.
  3. Za prevzatie Služby a/alebo Produktu sa na účely týchto VOP považuje prevzatie Služby a/alebo Produktu v podobe hmotného výsledku, výnimočne aj v elektronickej podobe pokiaľ sa jedná o vytvorenie vizualizácie, napr. pri líčení. Za prevzatie Služby a/alebo Produktu sa taktiež považuje sprístupnenie alebo spustenie Služby a/alebo Produktu v rámci siete Internet na internetovej stránke Spoločnosti, a to najmä v prípade e-learningových foriem školení.
  4. Po prevzatí Služby a/alebo Produktu Spoločnosť nezodpovedá za akékoľvek škody.
  5. Záujemca alebo Objednávateľ je povinný preukázať Spoločnosti autorské práva alebo súhlas autora s použitím materiálov/podkladov/produktov/výrobkov, ktoré požaduje zapracovať pri poskytnutí Služby a/alebo Produktu zo strany Spoločnosti alebo ktoré za týmto účelom Spoločnosti dodá. Spoločnosť použitím materiálov/podkladov/produktov/výrobkov podľa predchádzajúcej vety pri realizácii Služby a/alebo Produktu nezodpovedá za prípadné porušenie autorských práv tretích osôb ani za škodu takto vzniknutú.
  6. Spoločnosť sa zaväzuje použiť na vykonanie Služby a/alebo Produktu materiály, ktorých je vlastníkom alebo ku ktorým má autorské práva alebo ktoré je oprávnený používať na základe zmluvy alebo licencie udelenej zo strany oprávnenej osoby a za podmienok uvedených v zmluve alebo licencii.
  7. Prevzatím Služby a/alebo Produktu nevzniká Objednávateľovi nárok na poskytnutie Know how použitému pri poskytnutí Služby a/alebo Produktu na Objednávateľa. Know how použitému pri poskytnutí Služby a/alebo Produktu nie je prechodom vlastníckeho práva k Službe a/alebo Produktu na Objednávateľa.
  8. Spoločnosť považuje všetky údaje, s ktorými sa Objednávateľ oboznámil v súvislosti s poskytnutím Služby a/alebo Produktu za dôverné. Objednávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o týchto údajoch vo vzťahu k tretím osobám, a to aj po ukončení Zmluvy, inak zodpovedá Spoločnosti za škodu v plnom rozsahu.
 8. Zodpovednosť za škodu

  1. Spoločnosť zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi porušením jeho povinností vyplývajúcich mu z týchto VOP.
  2. Objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Spoločnosti porušením jeho povinností vyplývajúcich mu z týchto VOP, obdobne platí aj pre Používateľa v prípade porušenia jeho povinností vyplývajúcich mu z Podmienok používania lucidstyle.sk.
  3. Zodpovednosť za škodu Spoločnosti je obmedzená len na ňou zavinenú skutočnú škodu, a to do výšky odmeny uhradenej zo strany Objednávateľa Spoločnosti. Ušlý zisk Objednávateľa je z náhrady škody vylúčený. Obdobne platí aj pre Používateľa lucidstyle.sk.
 9. Vylúčenie zodpovednosti, neposkytovanie záruk a obmedzenie zodpovednosti za škodu

  1. V súlade s cieľom Spoločnosti, na základe ktorého Služby a/alebo Produkty poskytuje, najmä na estetické a poradenské účely v oblasti krásy, vizáže, líčenia a účesov, vrátane osobného poradenstva, ako aj usporadúvania kurzov a školení, Spoločnosť nie je akokoľvek zodpovedná za spokojnosť či nespokojnosť, za pocity, zdravotný stav a stavy, ktoré Záujemcovia alebo Objednávatelia môžu po estetických úpravách a poradenstve prežívať. Objednávatelia sú plne svojprávni a plne zodpovední za svoje jednanie, chovanie a svoje rozhodovanie. Spokojnosť je závislá od rady ďalších faktorov, ktoré Spoločnosť nemôže ovplyvniť, ako napr. kvalita pleti, kvalita vlasov, telesná hmotnosť a pod. Služby môžu obsahovať aj informácie o produktoch a službách tretích osôb a i tieto informácie sú len odporúčaním.
  2. Záujemcovia alebo Objednávatelia súhlasia, že Služby a/alebo Produkty a internetovú stránku Spoločnosti, ktorú ako Používatelia používajú na vlastné riziko, preberajú plnú zodpovednosť za všetky náklady s tým spojené a Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne priame, náhodné, následné alebo nepriame škody z toho vyplývajúce, najmä z poskytnutých Služieb a/alebo Produktov.
  3. Akékoľvek záruky a prehlásenia o Službách a/alebo Produktoch Spoločnosti, ktoré si Záujemcovia alebo Objednávatelia zakúpia alebo budú používať, budú podliehať dohodnutým podmienkam a požiadavkám Zmluvy pre takúto Službu a/alebo Produkt.
  4. Na internetové stránky, ktoré nepatria Spoločnosti a na internetovej stránke Spoločnosti na ne odkazujúcej alebo pri ktorých sa zobrazuje hypertextové prepojenie, Spoločnosť neposkytuje žiadne záruky ohľadom presnosti alebo spoľahlivosti informácií uvedených na týchto internetových lokalitách a nepreberá žiadnu zodpovednosť za materiál vytvorený alebo zverejnený v týchto internetových lokalitách tretími stranami. Spoločnosť ďalej nezaručuje, že internetové stránky alebo lokality, na ktoré smeruje prepojenie, neobsahujú vírusy alebo iné nebezpečné prvky.
 10. Vylúčenie zodpovednosti, neposkytovanie záruk a obmedzenie zodpovednosti za škodu

  1. Spoločnosť plne rešpektuje dôverný charakter dát, ktoré sú mu poskytované v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a zabezpečuje ich ochranu proti zneužitiu. Dáta sú predovšetkým používané na účtovné operácie, vystavenie daňových dokladov, identifikáciu bezhotovostných platieb a v rámci zákazníckej administratívy.
  2. Ochrana osobných údajov je podrobnejšie upravená na internetovej stránke Spoločnosti lucidstyle.sk v časti Ochrana osobných údajov, konkrétne v Zásadách ochrany osobných údajov.
 11. Cookies a iné súvisiace aplikácie

  1. Spoločnosť prostredníctvom svojej internetovej stránky lucidstyle.sk zaznamenáva vaše IP adresy, informácie o čase – koľko času strávite prezeraním stránky a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší užívateľský komfort internetovej stránky Spoločnosti lucidstyle.sk. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne. Na meranie sú používané aj iné aplikácie: facebook pixel, google tag manager, google analytics, okrem fb pixel.
  2. V rámci email marketingu používame zbieranie emailových adries s využitím služby Mailchimp, preto pri Objednávke na internetovej stránke lucidstyle.sk Záujemca alebo Objednávateľ alebo Používateľ musia súhlasiť s odberom noviniek.
  3. Súbory cookies je možné kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. V prípade, ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies, je potrebné si to nastaviť priamo v internetovom prehliadači.
 12. Copyright a ochrana autorských práv

  1. Autorské práva internetovej stránky Spoločnosti a autorské práva, ktoré sa týkajú informácií a softvéru sprístupneného na tejto internetovej stránke Spoločnosti, patria Spoločnosti alebo príslušným poskytovateľom licencií. Všetky práva sú vyhradené. Všetok licencovaný materiál bude odkazovať na poskytovateľa licencie, ktorý udelil Spoločnosti právo tento materiál používať. Informácie a softvér sprístupnený na tejto internetovej stránke Spoločnosti sa nesmie reprodukovať, duplikovať, kopírovať, prenášať, distribuovať, ukladať, modifikovať, preberať ani iným spôsobom využívať na žiadne komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti. Tieto informácie alebo softvér nesmú byť za žiadnych okolností poskytnuté tretím stranám.
  2. Všetky ochranné známky, obchodné značky a firemné logá zobrazené na internetovej stránke Spoločnosti sú majetkom Spoločnosti alebo príslušných poskytovateľov licencií a nesmú byť akýmkoľvek spôsobom použité bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti. Prístup na túto webovú lokalitu neudeľuje používateľovi žiadnu licenciu v zmysle patentov vlastnených Spoločnosťou alebo patentov poskytnutých Spoločnosti formou licencie.
 13. Zánik zmluvy

  1. Zmluva zaniká:
   1. vzájomnou dohodou Spoločnosti a Objednávateľa,
   2. výpoveďou zo strany Objednávateľa alebo Spoločnosti v prípade opakujúcej sa alebo trvácej Služby a/alebo Produktu,
   3. odstúpením zo strany Objednávateľa alebo Spoločnosti,
   4. splnením podmienok v prípade jednorázovo poskytovanej Služby a/alebo Produktu,
   5. zánikom Spoločnosti bez právneho nástupcu,
   6. zánikom alebo smrťou Objednávateľa.
  2. Objednávateľ a Spoločnosť sú oprávnení vypovedať Zmluvu v prípade opakujúcej sa alebo trvácej Služby a/alebo Produktu v jednomesačnej výpovednej lehote bez udania dôvodu. Výpovedná lehota začína plynúť prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.
  3. Spoločnosť je oprávnená od Zmluvy odstúpiť, ak:
   1. od nej Objednávateľ požaduje poskytnutie Služby a/alebo Produktu, ktorá:
    1. je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, právom EU, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná alebo v rozpore s dobrými mravmi,
    2. poškodzuje dobré meno Spoločnosti,
    3. propaguje potláčanie základných práv a ľudských slobôd,
    4. podnecuje neznášanlivosť na základe príslušnosti k národu, národnosti, etnickej skupine, rase, náboženstvu alebo cirkvi, politickú a etnickú neznášanlivosť a neznášanlivosť na základe pohlavia alebo orientácie,
    5. propaguje požívanie psychotropných látok, omamných látok, jedov a prekurzorov, ktorých požívanie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky,
   2. je Objednávateľ v omeškaní s úhradou odmeny viac ako 30 dní,
   3. je Objednávateľ v omeškaní s úhradou zálohy viac ako 10 dní,
   4. Objednávateľ porušuje povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy i napriek písomnej výzve Spoločnosti s primeranou lehotou na odstránenie nedostatkov,
   5. Objednávateľ porušuje zákaz vyplývajúci mu z článku 4 bodu 4.8 týchto VOP, a to aj bez predchádzajúcej písomnej výzvy.
  4. Ukončenie Zmluvy nemá vplyv na existenciu práv a povinností, ktoré Objednávateľovi a Spoločnosti vznikli počas jej platnosti a ku dňu ukončenia neboli vysporiadané.
  5. Platí aj pre Používateľa pre účely Podmienok používania lucidstyle.sk.
 14. Rozhodné právo a riešenie sporov

  1. VOP sa riadia právom Slovenskej republiky s vylúčením kolíznych noriem, ktoré by odkazovali na použitie cudzieho práva.
  2. Právom Slovenskej republiky sa spravujú právne vzťahy medzi Spoločnosťou a Záujemcom alebo Objednávateľom aj vtedy, ak Záujemca alebo Objednávateľ nie je občanom Slovenskej republiky alebo nemá na jej území pobyt alebo sídlo, ako aj v prípade, že Služba sa poskytuje mimo územia Slovenskej republiky.
  3. V prípade akéhokoľvek sporu medzi Spoločnosťou a Záujemcom alebo Objednávateľom alebo Používateľom, vzniknutého v súvislosti s týmito VOP alebo Zmluvy alebo Podmienok používania lucidstyle.sk, sa Spoločnosť a Záujemca alebo Objednávateľ alebo Používateľ zaväzujú vynaložiť najvyššie možné úsilie, ktoré je možné od nich spravodlivo požadovať, aby spory vyriešili mimosúdnou cestou a dosiahli uzavretie zmieru na základe vzájomnej dohody.
  4. V prípade, že nedôjde k vyriešeniu sporu mimosúdnou cestou a uzavretiu zmieru podľa bodu 19.3 tohto článku, budú všetky spory medzi Spoločnosťou a Záujemcom alebo Objednávateľom alebo Používateľom rozhodované príslušnými súdmi Slovenskej republiky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 15. Záverečné ustanovenia

  1. VOP sú záväzné pre Záujemcu, Objednávateľa vrátane všetkých Používateľov internetovej stránky Spoločnosti lucidstyle.sk. Pred prvým použitím internetovej stránky Spoločnosti lucidstyle.sk je každý povinný riadne sa oboznámiť s aktuálnym znením VOP, pričom použitím internetovej stránky Spoločnosti lucidstyle.sk vyjadruje, že tieto VOP akceptuje a zaväzuje sa nimi riadiť a tieto dodržiavať.
  2. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP a neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné ustanovenie sa nahradí ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať zmyslu a účelu týchto VOP a bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  3. Tieto VOP budú počas celej doby ich platnosti zverejnené na internetovej stránke Spoločnosti, pričom Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonávať zmeny alebo dodatky k týmto VOP.
  4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke Spoločnosti.

V Bratislave, dňa 10.10.2020